About

About

Beeldend kunstenaar Antoinet Deurloo is woonachtig en werkzaam in Rotterdam.
In 1993 is zij afgestudeerd aan de Academie van Beeldende Kunsten/Willem De Kooning Academie te Rotterdam.

Visual artist Antoinet Deurloo lives and works in Rotterdam.
In 1993 she graduated from the Academy of Visual Arts / Willem De Kooning Academy in Rotterdam.

Schilderijen
Mijn schilderijen zijn gebaseerd op de natuur. Het zijn abstracte, expressionistische schilderijen. Het in eerste instantie ‘niet weten’ wat je ziet is voor mij een belangrijk uitgangspunt. De expressie en de energie in de kwaststreek en dit zien, voelen en ervaren als je voor mijn schilderij staat vind ik belangrijk.

Paintings
My paintings are based on nature. They are abstract, expressionist paintings. Initially ‘not knowing’ what you see is an important starting point for me. It’s important for me that you can see, feel and experience the expression and energy in the brushstroke when standing in front of my painting.


Untitled – 2017 – 11,2 x 22,7 cm – porcelain & cobalt oxide

Porseleinen schilderijen
Antoinet Deurloo maakt deze werken met een zelf ontwikkelde techniek die zij ‘schilderen met porselein’ noemt. Zij gebruikt hiervoor vloeibaar porselein en schildert hiermee haar geabstraheerde landschappen. De techniek is herkenbaar aan de fijne lijnen en de organische vormen en structuren die een reliëf in het oppervlak geven.

Tijd, beweging & materiaal
Haar werkmethode is als een (non)dualistische dans. In opperste concentratie en veel beheersing van haar materiaal beweegt zij samen met het materiaal naar de voorstelling toe.

Na de eerste bisquitbak volgt het tweede stadium van haar werk. Met pigmenten beschildert zij het porselein, hiermee bepaalt zij de voorstelling, de dynamiek en de atmosfeer.

Haar werkproces is een belangrijk onderdeel van haar werk. Volgens haarzelf beweegt zij op zo’n moment tussen overgave en controle, tussen het impliciete en het expliciete, tussen vol en leeg, tussen spontaniteit en beheersing.

Geabstraheerde landschappen
Met weinig visuele aanknopingspunten toont zij landschappen die erg tot de verbeelding spreken en zeer suggestief zijn. Het zijn imaginaire geabstraheerde landschappen die de ene keer duidelijk landschappelijk zijn en de andere keer meer een beweging lijken weer te geven of de essentie van een energie willen vastleggen. Het ontbreken van een duidelijk perspectief (ze gebruikt geen diepteperspectief dmv schaduw, overlapping of kleur) roept vragen op. Waar kijk ik naar? Vanuit welk perspectief? Is het groot is het klein? Dit wordt nog benadrukt door het ontbreken van herkenbare objecten, dieren en mensen laat zij opzettelijk achterwege.

Het gebruik van structuren in haar landschappen doet soms denken aan de werken van Hercules Segers. Maar het zal geen verrassing zijn dat haar werk voornamelijk is geïnspireerd op oude Oost-Aziatische geschilderde landschappen van inkt op papier en de bijbehorende filosofie waarin de natuur de kern van het leven is.

Porcelain paintings
Antoinet Deurloo makes these works with a self-developed technique that she calls ‘painting with porcelain’, applying liquid porcelain to create her abstracted landscapes. The technique is characterized by the fine lines and the organic shapes and structures that add relief to the surface.

Time, movement & material
Her working method is like a (non) dualistic dance. In supreme concentration and a lot of control of her material, she moves with the material towards the representation.

After the first biscuit firing, the second stage of her work follows. She paints the porcelain with pigments, thereby determining the representation, the dynamics and the atmosphere.

Her work process is an important part of her work. According to her, it’s an interplay, moving between surrender and control, between the implicit and the explicit, between full and empty, between spontaneity and control.

Abstract landscapes
With few visual cues, her landscapes make an appeal to the imagination and are highly suggestive. They are imaginary abstracted landscapes that are clearly scenic at one time and at other times seem to represent more a movement or capture the essence of an energy. The lack of a clear perspective (there is no depth perspective through shadow, overlap or color) raises questions. What am I looking at? From what perspective? Is it big is; it small? This is further strengthened by the absence of identifiable objects, animals and people intentionally left out.

The use of structures in her landscapes is reminiscent of the works of Hercules Segers. But it will come as no surprise that her work is mainly inspired by old East Asian painted landscapes of ink on paper and the associated philosophy in which nature is the core of life.